Regulamin sklepu

precyzujący zasady współpracy między właścicielem Digi4wall Sklep - firmą CTO KLECZKA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, a klientem zlecającym wykonanie indywidualnej tapety drukowanej.

Zlecający - klient sklepu Digi4wall zlecający wykonanie tapety wg indywidualnego zamówienia.

Producent - właściciel serwisu Digi4wall przedsiębiorstwo działające pod nazwą:

CTO KLECZKA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Dąbrowskiego 247/249

93-231 Łódź

NIP 982-03-75-063

REGON. 101856504

KRS. 0000526445

Materiał graficzny - pliki grafik wektorowych bądź map bitowych przesłane producentowi w celu wykonania indywidualnej tapety.

PRODUKTY

CTO KLECZKA Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, że oferowane materiały, na których będą drukowane tapety, są wyprodukowane w strefie gospodarczej Wspólnoty Europejskiej i spełniają wszystkie normy umożliwiające swobodny obrót na terenie całej Unii Europejskiej, co poświadczają stosowne certyfikaty wydane w kraju producenta. Tapety winylowe są bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt.

CTO KLECZKA Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, że zobowiązuje się dostarczać wyroby wolne od wad.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I KONTO KLIENTA

Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne.
 Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Klient może w każdym czasie:
a) usunąć Konto Klienta
b) edytować swoje dane
c) eksportować swoje dane
d) edytować lub wycofać swoje zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych
logując się do panelu klienta w zakładce Moje konto >> Zarządzanie prywatnością

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CTO KLECZKA Sp. z o.o. Sp. k. nie może ponosić odpowiedzialności, za szkody osób trzecich powstałe na skutek fałszywego oświadczenia klienta i przekazania do druku materiałów, co do których zlecający nie miał pełnych praw lub zostały naruszone prawa osób trzecich. Za zawartość materiałów graficznych pełną odpowiedzialność ponosi Zlecający. Nie dotyczy materiałów graficznych będących własnością producenta lub zakupionych za jego pośrednictwem. W przypadku stwierdzenia przez producenta ewidentnego naruszenia praw osób trzecich w przekazanych materiałach graficznych, może zostać odmówione wykonanie indywidualnej tapety. Nie zostaną również przyjęte do realizacji materiały graficzne o treściach pornograficznych w jakiejkolwiek postaci, propagujących faszyzm, ludobójstwo, uznanych powszechnie za obraźliwe i uderzających w zasady poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane Zlecających oraz pliki graficzne zostaną usunięte z zasobów producenta po upływie 2 tygodni od dnia otrzymania od firmy spedycyjnej potwierdzenia o dostarczeniu towaru. Producentowi nie wolno wykorzystywać materiałów graficznych dostarczonych przez Zlecających w innym celu niż wykonanie indywidualnej tapety dla Zlecającego.

TERMINY

Termin realizacji zamówienia to 14 dni roboczych. Podany czas realizacji zamówienia, który liczy się od momentu otrzymania przez Producenta pełnej płatności za usługę / towar, jest czasem maksymalnym na wykonanie tapety. Jednocześnie Producent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, bądź innych obiektywnych trudności uniemożliwiających wywiązanie się z tego obowiązku, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

PŁATNOŚĆ

Zlecający może dokonać wpłaty jedynie przez system płatności Transferuj.pl. W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.

Cena wykonania tapety zawiera: koszt wydruku wraz z tapetą, przygotowanie graficzne powierzonych materiałów, koszty opakowania, koszty transportu oraz podatek VAT. Do kosztów wykonania tapety na zamówienie doliczone są koszty ewentualnego zakupu zdjęcia/ grafiki.

Wszystkim Zlecającym zostaje wystawiona faktura w postaci elektronicznej lub tradycyjnej, dołączona do zrealizowanego zamówienia.

DOSTAWY

Dostawa firmą kurierską to 48h w dni robocze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie. Zamówienia są dostarczane pod adres wskazany przez zamawiającego, w związku z tym, stwierdzenie uszkodzenia opakowania przesyłki powinno zostać natychmiast zgłoszone kurierowi i w jego obecności należy sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku uszkodzenia towaru, należy sporządzić z kurierem stosowny protokół, który będzie podstawą do wymiany towaru lub zwrotu poniesionych kosztów oraz skontaktować się jak najszybciej z Producentem, w celu wyjaśnienia sprawy.

Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego tapety, jej rozmiaru oraz materiału, na którym jest nadruk, przed montażem, w celu uznania ewentualnej reklamacji.

DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sklep Internetowy.
  2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

REKLAMACJE

Reklamację może złożyć każdy Klient, który zrealizował zamówienie w digi4wall.pl/sklep, na adres mailowy: info@digi4wall.pl, lub listownie na adres siedziby firmy CTO KLECZKA Sp. z o.o. Sp. k. W ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji Producent skontaktuje się z Klientem i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się zamówieniem, które chce zareklamować, oraz dowodem jego zakupu. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Zlecający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru oraz dostarczenia zdjęć Producentowi celem potwierdzenia wad. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie, w jakim zostały dostarczone, dodatkowo opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.

W przypadku odkrycia wad technicznych po montażu, reklamacja nie zostanie uznana.

Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-15% odstępstw w zamówieniu. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zlecającego.

W przypadku uznania reklamacji, Producent w ciągu 14 dni może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci całą należność za reklamowany produkt. Koszt ponownej dostawy wymienionego towaru ponosi Producent.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zlecającemu, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zlecającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Kupujący, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

GWARANCJE

Producent udziela na swoje produkty gwarancji na okres 1 roku. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń powstałych na skutek konserwacji lub czyszczenia materiału niezgodnie z instrukcją obsługi.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

Klient rejestrując się w systemie digi4wall.pl/sklep zgadza się na powyższe zasady współpracy.